Toimitusehdot

1. SOVELTAMISALA

Näitä toimitusehtoja sovelletaan elinkeinonharjoittajien väliseen laitteiden ja komponenttien kauppaan,

jossa asennus ei sisälly toimitukseen, ellei kirjallisesti ole toisin sovittu. Nämä ehdot eivät koske agenttikauppoja, joihin sovelletaan valmistajan myyntiehtoja.

2. TARJOUS

Myyjän tarjous annetaan sitovana ja se on voimassa 30 päivää tarjouksen päiväyksestä, ellei toisin sovita. Mikäli myyjän tarjous on tehty välimyyntiehdoin, se tarkoittaa tarjousta heti varastosta siten, että tavara voidaan tarjouksen voimassaoloaikana myydä kolmannelle eikä myyjä takaa tavaravaraston riittävyyttä.

3. SOPIMUS

Sopimus myyjän ja ostajan välillä katsotaan syntyneeksi, kun sopijapuolet ovat allekirjoittaneet kirjallisen sopimuksen (hankintasopimus); ostaja on kirjallisesti hyväksynyt sitovan tarjouksen (tilaus); tai myyjä on kirjallisesti vahvistanut muun kuin tarjoukseen perustuvan tai tarjouksesta poikkeavan tilauksen sellaisenaan (tilausvahvistus).

4. PIIRUSTUKSET JA SELOSTEET

4.1

Selosteissa, kuvissa, kiertokirjeissä, piirustuksissa, luetteloissa ja hinnastoissa esitetyt hinta-, mitta-, paino- ja suorituskykytiedot sekä muut teknistä ja muita yksityiskohtia sisältävät tiedot on annettu sitoumuksetta, ellei tarjouksessa niihin nimenomaan viitata.

4.2

Kaikki tavaran tai sen osan valmistamista varten tarvittavat piirustukset ja teknilliset asiakirjat, jotka toinen osapuoli on ennen sopimuksen tekoa tai sen jälkeen toiselle osapuolelle luovuttanut, jäävät luovuttajan omaisuudeksi. Saaja ei saa ilman luovuttajan suostumusta käyttää, jäljentää, luovuttaa tai muulla tavoin antaa niistä tietoja kolmannelle henkilölle.

5. TOIMITUSEHTO

Ellei toisin ole sovittu, toimituksissa noudatetaan Finnterms-ehtoja.

6. PAKKAUS

Hinnastoissa ja luetteloissa mainitut hinnat tarkoittavat pakkaamatonta tavaraa.

7. TOIMITUSAIKA

7.1

Ellei toimitusajasta ole sovittu, toimittaja määrää toimituksen ajankohdan ottaen kuitenkin huomioon mitä kohdassa 7.4 on määrätty.

7.2

Ellei toisin ole sovittu, toimitusaika on luettava alkavaksi siitä alla mainitusta ajankohdasta, joka on

myöhäisin: a. sopimuksen solmimispäivä; b. päivä, jolloin myyjä saa tiedon pätevän tuonti- tai valmistajan vientilisenssin tai muun valmistajamaan tai Suomen viranomaisen luvan antamisesta,

milloin sellainen on tarpeen; c. päivä, jolloin myyjä vastaanottaa sopimuksessa mainitun maksun, joka on suoritettava ennen valmistuksen aloittamista.

7.3

Ellei toisin ole sovittu, toimitusaika päättyy tavaran lähtiessä myyjän varastosta tai kun myyjä ilmoittaa sen luovutusvalmiiksi.

7.4

Väljästi sovituissa toimitusajoissa (esim. “noin 3 kuukautta”) on kolmanneksen alitus- tai ylitysaika.

Kumpikin osapuoli on, sen jälkeen kun kaksi kolmasosaa ilmoitetusta toimitusajasta on kulunut, oikeutettu kirjallisesti vaatimaan toista osapuolta sopimaan tietystä tarkasta toimitusajankohdasta. Ellei

toimitusajasta ole sovittu mitään, on kumpikin osapuoli kuuden kuukauden kuluttua sopimuksen solmimisesta oikeutettu menettelemään edellä mainitulla tavalla.

7.5

Myyjä on velvollinen tulevasta viivästyksestä tiedon saatuaan ilmoittamaan siitä ostajalle ilmoittaen samalla viivästyksen syyn ja arvioidun uuden toimituspäivän.

7.6

Toimituksen viivästyessä myyjä on velvollinen ostajan niin vaatiessa korvaamaan ostajan osoittaman välittömän vahingon. Mikäli muuta ei ole sovittu, vahingonkorvauksen suuruus on enintään 0,5 % viivästyneen toimituksen arvolisäverottomasta arvosta kultakin sovitun toimituspäivän jälkeiseltä täydeltä viikolta. Korvauksen enimmäismäärä on kuitenkin enintään 6 prosenttia viivästyneen toimituksen arvonlisäverottomasta arvosta.

8. TOIMITUS JA TAVARAN VASTAANOTTO

8.1

Ellei toisin ole sovittu, tavara katsotaan luovutetuksi, kun se on luovutettu rahdinkuljettajalle ostajalle toimittamista varten. Kun ostajan on sopimuksen mukaan noudettava tavara myyjältä tai myyjän ilmoittamasta paikasta, tavara katsotaan luovutetuksi, kun myyjä on ilmoittanut ostajalle tavaran olevan toimitusvalmis.

8.2

Ostajalla ei ole oikeutta kieltäytyä vastaanottamasta osatoimitusta, ellei asiasta ole kirjallisesti toisin sovittu.

8.3

Tavaran mukana on oltava lähetysluettelo. Ostajan on tavaraa hänelle luovutettaessa todettava, onko toimitus lähetysluettelon mukainen ja huolellisesti tarkastettava, että se on ulkoisesti vahingoittumaton. Ennen tavaran käyttämistä, kiinnittämistä tai asentamista ostajan on vielä erityisellä huolella suoritettava tavaran asianmukainen tarkastus.

9. YLIVOIMAINEN ESTE JA LIIKAVAIKEUS

Myyjä ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos luonnoneste, tulipalo, konevaurio tai siihen verrattava häiriö, lakko, työsulku, sota, liikekannallepano, vienti- tai tuontikielto, kuljetusvälineiden puute, valmistuksen lopettaminen, liikennehäiriö tai muu sellainen este, jota myyjä ei voi voittaa, estää tavaran toimittamisen. Myös silloin kun sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna ostajalle siitä koituvaan etuun, myyjä ei ole velvollinen täyttämään sopimusta. Jos este tai epäsuhde lakkaa kohtuullisessa ajassa, ostajalla on oikeus vaatia, että myyjä täyttää sopimuksen. Milloin sopimuksen täyttäminen kohtuullisessa ajassa tässä kohdassa tarkoitetun seikan johdosta käy mahdottomaksi, on kumpikin asianosainen oikeutettu ilman korvausvelvollisuutta purkamaan sopimuksen ilmoittamalla siitä kirjallisesti vastapuolelle.

10. HINTA

10.1

Tarjouksessa mainittu hinta on nettohinta tietylle yksikölle kyseisellä määrällä arvonlisäverottomana myyjän varastossa.

10.2

Mikäli tulli-, rahti-, arvonlisävero- tai muissa toimitukseen liittyvissä yleisissä maksuissa tapahtuu muutoksia ennen toimituspäivää, myyjällä on oikeus muuttaa tavaran hintaa samassa suhteessa kuin kyseiset muuttuneet hinnat tai maksut ovat tavaran hintaan vaikuttaneet.

10.3

Jos toimituksesta sovittua hintaa kohdan 1 esteen lakattua on muutettava kohdassa 9 mainitusta syystä ja olisi kohtuutonta pitää myyjää tai ostajaa sopimuksessa sidottuna mainittuun hintaan, on myyjällä

oikeus ja velvollisuus muuttaa kauppahintaa kohdassa 9 mainitun esteen aiheuttamalla määrällä.

11. VALUUTTAEHTO

11.1

Kauppahintaan vaikuttavien valuuttakurssien muuttuessa myyjällä on oikeus muuttaa euromääräistä hintaa samassa suhteessa siltä kauppahinnan osalta, jota myyjä ei ole ostajalta vastaanottanut vähintään yhtä arkipäivää ennen kurssin muutoksen tapahtumapäivää. Arkipäivällä tarkoitetaan tällöin päivää, jolloin suomalaiset pankit myyvät ulkomaan valuuttaa. Valuuttakurssien muuttuessa verrataan toisiinsa maksupäivän kurssia ja tarjouspäivän kurssia. Mikäli tarjouspäivän jälkeen on sovittu muusta

kurssista, sitä käytetään tarjouspäivän kurssin sijasta. Jos valuuttakurssi muuttuu laskun

erääntymispäivän jälkeen eikä kauppahinta ole tuolloin maksettu, määräytyy euromääräinen hinta kuitenkin vähintään erääntymispäivän kurssin mukaan.

11.2

Mikäli valuuttakurssi alenee ennen tavaran maksupäivää, ostajalla on oikeus vaatia hinnan hyvitystä samassa suhteessa kuin valuuttakurssi on muuttunut. Tämän oikeuden menettää ostaja, joka ei maksa tavaraa viimeistään erääntymispäivänä.

11.3

Mikäli valuuttakurssin muutokset ovat pienempiä kuin +/- 2 %, kummallakaan osapuolella ei ole oikeutta hinnanmuutoksiin.

11.4

Myyjän on esitettävä vaatimuksensa viimeistään kuukauden sisällä maksun vastaanottamispäivästä ja ostajan on esitettävä vaatimuksensa viimeistään kuukauden sisällä laskun eräpäivästä. Muussa tapauksessa menetetään oikeus hinnanmuutoksiin.

12. MAKSU

12.1

Maksuajan laskenta alkaa laskutuspäivästä. Maksun viivästyessä ostaja on velvollinen maksamaan myyjän kulloinkin soveltaman korkokannan mukaisen viivästyskoron ja perinnästä aiheutuvat kustannukset.

12.2

Ellei ostaja kohtuullisen ajan kuluessa eräpäivästä ole suorittanut erääntynyttä määrää, myyjä on oikeutettu ostajalle tehtävällä kirjallisella ilmoituksella vapautumaan sopimuksesta ja saamaan ostajalta korvauksen kärsimästään vahingosta, ei kuitenkaan enempää kuin maksamattoman tavaranosan arvo lisättynä viivästyskorolla ja perimiskuluilla.

12.3

Mikäli ostaja laiminlyö sovittuja kauppahinnan osasuorituksia tai muita ostajalle kuuluvia erääntyneitä maksuja myyjällä on oikeus kirjallisesti asiasta huomautettuaan viivyttää jatkotoimituksia, kunnes erääntyneet maksut on suoritettu tai hyväksyttävät vakuudet asetettu. Sovitun toimitusajan katsotaan tällöin siirtyneen vastaavasti eikä ostajalla ole oikeutta esittää myyjälle mitään tästä viivytyksestä johtuvia vahingonkorvausvaatimuksia tai peruuttaa tilausta.

12.4

Jos ostaja muista kuin kohdassa 9 mainituista syistä laiminlyö tilatun tavaran vastaanottamisen määräpäivänä, hän on siitä huolimatta velvollinen suorittamaan jokaisen maksun, joka on tehty riippuvaksi toimituksesta aivan kuin kyseinen tavara olisi toimitettu. Myyjällä on velvollisuus huolehtia tavaran varastoinnista ostajan vastuulla ja kustannuksella ilmoitettuaan asiasta ostajalle. Ostajan pyynnöstä myyjä on velvollinen tämän kustannuksella vakuuttamaan tavaran.

13. TAKUU

13.1

Tavaroille on voimassa niiden valmistajien mahdollisesti antama takuu. Takuuajan katsotaan alkavan tavaran toimituspäivästä, tai mikäli tuotteen hintaan sisältyy asennus, asennuksen päätyttyä. Mikäli asennus ostajasta riippuvasta syystä viivästyy yli 30 päivää toimituspäivästä, takuu alkaa 31. päivänä toimituksen jälkeen.

13.2

Raaka-aine- tai valmistusvirheen ilmetessä sitoutuu myyjä siinä tapauksessa, että kyseinen tavara lähetetään myyjälle viipymättä tai viimeistään takuuajan päättyessä korjaamaan virheen oman valintansa mukaan joko kunnostamalla vioittuneen tavaran tai toimittamalla veloituksetta ostajalle uuden virheettömän tavaran ja lähettämään sen ostajalle. Laitteen takuukorjaukseen toimittamisesta aiheutuvat kulut maksaa ostaja ja palautuskulut myyjä.

13.3

Takuu ei käsitä vaurioita, joiden aiheuttajina ovat onnettomuudet, salamaniskut, tulvat tai muut luonnontapahtumat, normaali kuluminen, sopimaton, varomaton tai epänormaali käyttö, ylikuormitus, virheellinen hoito taikka uudelleenrakentamiset, muutokset ja asennustyöt, jotka eivät ole myyjän (tai tämän valtuuttaman edustajan) suorittamia. Syöpymiselle alttiiden laitteiden materiaalin valinta on ostajan vastuulla, ellei asiasta ole laillisesti toisin sovittu .

13.4

Mikäli valmistaja muuttaa laitteidensa rakennetta, myyjä ei ole velvollinen tekemään vastaavia muutoksia jo ostettuihin laitteisiin.

13.5

Takuuseen vetoaminen edellyttää, että ostaja on puolestaan oikein täyttänyt toimituksesta johtuvat ja sopimuksessa määritellyt velvollisuutensa.

13.6

Takuun puitteissa korvatuille tai kunnostetuille tavaroille myyjä myöntää uuden takuun, kuitenkin vain alkuperäisen tavaran takuukauden päättymiseen saakka.

13.7

Takuun ulkopuolella suoritetusta laitteen kunnostuksesta myyjä myöntää 3 kuukauden huoltotakuun, joka sisältää materiaalin ja tehdyn työn.

14. REKLAMAATIOT

Tavaran määrää tai lajia koskeva reklamaatio on tehtävä kirjallisesti 8 työpäivän kuluessa tavaran vastaanottamisesta uhalla, että ostaja muutoin menettää oikeuden vedota virheeseen tai puutteeseen. Toimituksen viivästykseen tai virheeseen liittyvät vaatimukset on tehtävä ao. kohdissa määrättyyn päivään mennessä.

15. MYYJÄN VASTUU

Ostajalla ei ole oikeutta vaatia myyjältä korvausta mistään viallisen tavaran aiheuttamista henkilö- tai esine- tai varallisuusvahingosta mukaan luettuna myyjän toimituksen muille osille aiheuttamat vauriot. Myyjän vastuu viivästyksestä ja tavaran virheestä rajoittuu kohdissa 7 (Toimitusaika) ja 13 (Takuu) määrättyihin seuraamuksiin. Myyjä ei missään tapauksissa ole velvollinen korvaamaan ostajalle välillistä vahinkoa. Milloin valmistaja tai se, jolta myyjä hankkii tavaran, ei ole täyttänyt sopimustaan ja myyjän toimitus tämän johdosta viivästyy tai jää täyttämättä, myyjä ei ole velvollinen korvaamaan ostajalle tästä mahdollisesti aiheutunutta vahinkoa. Toimituksen tai tavaran virheeseen liittyvät vaatimukset on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa siitä, kun virhe on havaittu tai olisi pitänyt havaita. Toimituksen viivästymiseen perustuvat vaatimukset on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa viivästyksen päättymisestä lukien. Kaikki toimitukseen perustuvat vaatimukset on tehtävä kuitenkin viimeistään kahden (2) vuoden kuluessa toimituspäivästä lukien.

16. VAHINGON RAJOITTAMINEN

Sopijapuoli, joka väittää toisen sopijapuolen rikkoneen sopimuksen, on velvollinen ryhtymään kaikkiin tarpeellisiin toimenpiteisiin syntyvän vahingon rajoittamiseksi sikäli, kun hän voi sen tehdä ilman kohtuuttomia kustannuksia taikka haittaa.

17. PALAUTUKSET

Tehty kauppa on sitova ja peruuttamaton eikä myyjällä ole velvollisuutta hyväksyä palautusta. Sopimuksen mukaisesti toimitetut tavarat otetaan takaisin ja niitä koskeva lasku hyvitetään ainoastaan

sillä ehdolla, että myyjä on sitä ennen nimenomaisesti hyväksynyt palautuksen ja sopinut hyvityksen määrästä. Tällainen tavara voidaan ottaa takaisin ja hyvittää ainoastaan, mikäli se on alkuperäispakkauksessaan ja -kunnossa.

18. OMISTUSOIKEUDEN SIIRTYMINEN

Omistusoikeus tavaraan siirtyy ostajalle, kun koko kauppahinta on maksettu myyjälle, ellei erikseen ole toisin sovittu.

19. ILMOITUKSET

Toiselle osapuolelle lähetettyjen ilmoitusten perille tulosta vastaa lähettäjä.

20. KIERRÄTYSVASTUU

Ostaja vastaa toimitetun tavaran osalta EU:n direktiivissä 2002/96/EY/27.1.2003 (WEEE), jätelaissa

(1072/1993) ja valtioneuvoston asetuksessa (852/2004) tuottajalle (myyjälle) asetetuista velvoitteista.

21. RIITAISUUDET

Sopimuksista ja niihin liittyvistä määräyksistä aiheutuvat erimielisyydet tulee ensisijaisesti sopia osapuolten kesken. Mikäli sovintoon ei päästä, riita-asia ratkaistaan myyjän kotipaikan alioikeudessa.

Eiab Finland Oy
050 4360633
eiab@eiab.fi
Leskenlehdenkuja 9
01150 Söderkulla

Copyright © Eiab Finland Oy 2019